Nyheder

Fredag den 26. april 2024

2 kurser blev der holdt d. 13/4 og 21/4.
Mange mødte op og alle er enige om
At Peter Jung var en fantastisk instruktør

Søndag den 31. marts 2024

Grf. Ebbeløkke Strand
Tjørneholmvej 24, 4500

Tirsdag den 23. januar 2024

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. januar 2024

Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober 2023

Mandag den 14. august 2023

Sommerfesten 2023

Igen, igen en ny rekord med 90 tilmeldte.
Men det tror da pokker med det dejlige traktement og de gode rammer.
Vejret – nåh ja, dansk sommervejr, som vi kender det.
Bøfferne kørte løs på grillen, kartoffelsalat, m.v. som tilbehør.
Forinden var der etableret et fint skur på trekanten og to telte var opstillet.
Plus gode borde og stole, som Grundejerforeningen nu alt sammen ejer.
Stemningen var helt i top og hittede yderligere, da fadølsanlægget blev ´knappet op´.
De mange tilmeldte baserede sig bl.a. på de nye medlemmer fra Grf. Solåsen, somfra 1. januar 2024 vil være fuldgyldige medlemmer hos os. Velkommen til dem.
11 personer meldte sig umiddelbart til næste års sommerfest med at deltage i alt det
praktiske. Tak for det !
Bestyrelsen forsøger næste år at planlægge et loppemarked, for de der har lyst, inden
sommerfesten.

Sæt et stort kryds i kalenderen lørdag d. 20.07. 2024

Referat af bestyrelsesmøde 5. august 2023

Fredag den 24. februar 2023

Referat af bestyrelsesmøde 11.02.2023

Ebbeløkke d. 13. 04.2022

Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand, lørdag d. 26.03.2022 kl.
10.00.

Mødet afholdtes hos Flemming Andersson og til stede var : Flemming
Andersson, Niels Christensen, Pernille Jensen, Lisbeth Lund Jørgensen, Miki Lysdahl
og Henning Sørensen

1. Godkendelse af dagsordenen. – Godkendtes uden bemærkninger
2. Aktuel status vedr. økonomien : Bestyrelsen gennemgik det revisorgodkendte
regnskab og udarbejdede budget for 2022. Dette materiale udsendes til
generalforsamlingen d. 28.05.22
3. Forberedelse af generalforsamlingen d. 28.05.2022
1) Godkendelse af dagsordenen.
2) Godkendelse af protokol og beretning (se bilag)
3) Forslag til vedtægtsændring fra et medlem med baggrund i ønsket om at
begrænse høj musik i det åbne rum, (tilføjelse til vedtægternes pgf. 5)
Alle 3 punkter blev gennemgået og godkendt. Iflg. vedtægternes pgf. 6, stk. 4 skal
indkaldelsen med bilag udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
4. Nyt fra :
Formanden : –
Vejformanden :
Drænformanden : –
Bestyrelsesmedlemmer : –
5. Aktuelle sager – stranddag d. 16.04 kl. 10.00 aflyses, da bestyrelsen skønner at
behovet for en eftergang af stranden for rosa rogusa ikke er påtrængende.
6. Evt. – nyt møde inden generalforsamlingen d. 28.05 kl. 08.00 hos formanden.

Referent : Henning Sørensen

Ebbeløkke d. 18.09.2021 

Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand, lørdag d. 18.09.2021 kl. 10.00

Mødet blev holdt hos Pernille Jensen, og til stede var : Flemming Andersson, Niels Christensen, Pernille Jensen, Lisbeth Lund Jørgensen og Henning Sørensen.

Afbud fra Miki Lysdahl

 1. Godkendelse af dagsordenen. – Godkendtes uden bemærkninger
 2. Aktuel status vedr. økonomien. – Efter div. indledende udfordringer med et nyt opkrævningssystem i Nets/Mastercard er der nu udsendt girokort ud til alle medlemmer med betalingsfrist d. 01.09. 24 mangler fortsat at betale, 2. opkrævning udsendes snarest.
 3. Evaluering af sommerfesten d. 17.07. – Generelt en meget positiv tilbagemelding fra deltagerne, hvorfor bestyrelsen ønsker at gentage arrangementet næste år d. 16.07 med en form for egenbetaling.
 4. Nyt fra :

Formanden :

 • Vi har modtaget bidrag fra 1 G til badebroen, og bidrag fra Solåsen til badebro og vej.
 • Badebroen nedtages i uge 38,som er næste uge.
 • Vi erindrer om, at alle både skal væk fra stranden senest d. 31.10.
 • Vi opfordrer til at medlemmerne tilmelder deres giro-indbetalinger til PBS.
 • Generalforsamlingen er i 2022 lørdag d. 28.05

Vejformanden :

Fibia er nu færdige med gravearbejdet på vejene. Der er sendt en mail til Fibia om gennemgang af vejene med entreprenøren. Formanden rykker entreprenøren for et svar.

Drænformanden :

Vandprøver er udtaget ved udløb ud for Kragemosevej i august med lettere forhøjede, men ikke dramatiske værdier af colibakterier. Derudover ingen registrerede problemer i løbet af sommeren.

Bestyrelsesmedlemmer : –

 1. Aktuelle sager – Status på vores Facebook er nu 62 tilmeldte deltagere.
 2. Kommende arrangementer : Arbejdsdag på stranden d. 16.10. kl.  10 – 12.
 3. Evt. Nyt møde er d. 26.03.22 kl. 10.00 hos Flemming Andersson

referent : Henning Sørensen

Tirsdag den 27. april 2021

Nyhedsbrev april 2021

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand,

 • Foråret er i gang, badebroen er nu på plads til sommerens forlystelser med strand og vand, som vi formentlig alle har ventet på med længsel.
 • Det har i den sidste periode været ret tørt, hvilket giver en del støv på vejene, hvorfor der nu er bestilt salt til at afhjælpe disse gener.
 • Og endelig : Vi er i bestyrelsen opmærksom på, hvordan mange medlemmer bygger om og til, og herunder også etablerer hegn og afgrænsning af deres grunde. Vi vil i den sammenhæng gerne gøre opmærksom på, at

Grundejerforeningen har vedtaget vores egne ”Retningslinier for Naturpleje,

bevoksning og orden” (senest vedtaget på generalforsamlingen d. 19.09.2020)                 I disse retningslinier er der nævnt flg. om hegn :

—…”Fælleshegn, egne hegn samt hegn langs vej og fællesarealer. For at værne om Ebbeløkke Strand som et attraktivt og imødekommende fritidshusområde henstiller Grundejerforeningen, at kun levende hegn benyttes som afskærmning mod vej, fællesarealer og naboer.                                                     Såvel hegn langs veje og fællesarealer i området, fælleshegn (hegn i skel) og egne hegn (på egen grund langs skel) er omfattet af Hegnsloven, som siger at hegn – såvel levende som faste  – skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid holdes inden for skellinjen.         

Anden bevoksning på egen grund     

Grundejerforeningen henstiller til, at samtlige grundejere orienterer sig i og følger de gældende regler i hegnsloven og evt. særlige deklarationer. -…                                                     

På denne baggrund opfordrer og appellerer bestyrelsen derfor til, at den enkelte nøje undersøger evt. servitutter på matriklens skøde, inden evt. type hegn indkøbes og opsættes.

Vi ser nu frem til, om vi kan afholde vores generalforsamling som planlagt d. 29.05.

Mere info om dette, når vi kender de officielle betingelser for forsamlingsreglerne.

Mvh.

Bestyrelsen

Fredag den 23. april 2021

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 3. april 2021

Søndag den 29. november 2020

Julebrev 2020

Lørdag den 24. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 10. oktober 2020

Lørdag den 24. oktober 2020

”Ca. 15 mennesker dukkede op til stranddagen d. 10.10 og kampen mod Rosa Rogusa-planterne.

Vejrguderne havde fra morgenstunden sørget for at vande hele området godt og grundigt igennem, men valgte til alles glæde at holde inde med styrtregnen, og ovenikøbet få solen til at tage over op ad formiddagen.

Arbejdet blev på noget nær rekord-tid (ca. 45 minutter) således gennemført i tørvejr og med et flot resultat, så vi nu kan sige at vi er lige med, på trods af den corona-aflyste stranddag i foråret.

Jo, og vi nåede sandelig også en kort kaffe-pause, med sodavand og lidt kage.

Samtidig med arbejdet på stranden, knoklede Miki Lysdal og Flemming Andersson, fra bestyrelsen, med at få samlet nogle nye bord-bænke-sæt til stranden, og senere, når vejret tillader det, vil de også sørge for at give de to stationære bænke-sæt en gang bevarende olie.

Tak til alle der deltog denne dag med stort gå-på-mod og entusiasme.”

Fredag den 25. september 2020

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand,

I forlængelse af generalforsamlingen i lørdags minder vi om vores årlige stranddag med at få eftergået stranden for hybenroser.
Dette sker lørdag d. 10.10 kl. 10 – medbring gerne gode redskaber til at få bugt med roserne, en kande kaffe og en lille kage vil også være godt. Vi sørger for lidt øl og vand.
Sidste frist for badning  : Hvis du/I stadig bader, skal vi gøre opmærksom på,, at badebroen tages ned på mandag d. 28.09.
Referatet fra generalforsamlingen i lørdags er lige på trapperne, efterfølgende vil diverse dokumenter (Vedtægter, Retningslinier for naturpleje, bevoksning og orden, plus vedtagelse af oprettelse af Facebookside) blive lagt på vores hjemmeside : ebbeløkkestrand.dk
mvh. på bestyrelsens vegne
Henning Sørensen

Torsdag den 23. juli 2020

Referat af bestyrelsesmøde 11. juli 2020

Torsdag den 16. april 2020

Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2020

Søndag den 17. november 2019

Referat af bestyrelsesmøde 26. oktober 2019

Mandag den 28. oktober 2019

”En god arbejdsdag på stranden d. 12.10.19”

Igen i år mødte en lille flok op på stranden, udstyret med div. grebe, hakker, m.v. for at eftergå strandarealet for rester af hybenroser.

Der blev gået til den, og samlet fik vi ved fælles hjælp fyldt en stor trailer med div. rødder og planter. Godt arbejde blev efterfølgende belønnet med dejlige hjemmebagte kager, kaffe, øl og vand , plus hyggelig snak om vores rare naturperle.

Tak til alle frivillige , store som små, som hjalp til på stranden, mens vejret artede sig fra sin tørre side, og godt med vind fra Sejrøbugten.

Ny badebro

Fredag den 6. september 2019

”Badesæsonen med den nye badebro slutter”

I næste uge vil vores nye badebro blive taget ned for denne sæson.
Badebroen vil i 2020 blive sat op igen i uge 16 (14. – 17.04)
Vi håber, at I alle har haft dejlig glæde af broen i løbet af sommeren.

Mvh.

Bestyrelsen

Sommerfest 2019

Omkring 30 personer havde taget imod festudvalgets invitation til sommerfesten/fællesspisningen lørdag d. 27.07. Hver især medbragte en ret, plus glas, bestik og tallerkner. Bordene var fint dækket med nervøst fløjl og sommerblomster fra grøftekanten.

Kl. 17 ankom den annoncerede Surprise i form af Peter Jac Olsen fra vinfirmaet AM vine, som I løbet af den næste time ville præsentere 8 forskellige vine fra Bulgarien.

Alt tegnede på et gennemført arrangement, lige indtil sommerregnen satte gang i sluserne. Efter en kort afbrydelse med en lille afkøling, gennemførtes arrangementet i stigende højt humør til langt ud på aftenen.

Stor tak til festudvalget !

Mvh. bestyrelsen

PS ! Fra næste år og frem vil sommerfesten blive afholdt den tredje lørdag i juli måned.

Fredag den 19. juli 2019

Referat af bestyrelsesmøde 13. juli 2019

Tirsdag den 30. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2019

29. november 2018

Julebrev 2018

Mandag den 29. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde 2018

Søndag den 21. oktoner 2018

Arbejdsdag 2018

Sikkeen pragtfuld dag..

Lørdagd. 13.10 havde bestyrelsen opfordret medlemmerne til at være med på en praktiskdag på stranden for at gå området efter resterne af rosa rogusa.

28havde taget imod denne opfordring og mødte op med div. redskaber, godt humør,kaffe og kage, incl. en særlig variant af drømmekage fra Brovst i springformmed masser af kokos på toppen.

Vejretviste sig fra sin bedste side med høj sol og havblik over Sejrø-bugten.

Derblev arbejdet igennem og planteaffaldet kørt væk på trailer af 3 omgange.

Vikan nu begynde at se indsatsen bære frugt : Kamilleblomsten plus andre opr.planter begynder nu at tage over, firben løber rundt og tårnfalken ses iområdet. Helt efter beskrivelsen, som naturvejleder Jørgen Stoltz forudsagdedet for to år siden.

Stortak til de 28 frivilige og deres indsats.

Torsdag den 13. september 2018

Nedtagning af badebro med gravøl…

Lørdag d. 08.09 havde formanden for badebroen, Jan Fischer, igen fået samlet et lille hold af aktive til nedtagning af badebroen.

Det var en lidt vemodig dag, da det nu var sidste gang, at den gamle bro blevet taget ned til fordel for en helt ny bro til levering i maj 2019.

Hertil kom at der blæste en god vind ind fra Sejrø-bugten, som gjorde at folkene iklædt våddragter og vaders ude i vandet måtte kæmpe med de pænt store bølger. Inde på land måtte der flyttes lidt rundt på store mængder tang for at at brofagene, m.v. kunne komme sikkert på land.

Stor tak til broformanden og de aktive, som efterfølgende måtte trøste sig med lidt gravøl og en bid brød.

mange hilsner

Henning

Onsdag den 29. august 2018

Kære medlemmer af Grf. Ebbeløkke Strand,

Bestyrelsen erindrer om vores annoncerede arbejdsdag på stranden lørdag d. 13.10 kl. 10. – 12.

Her vil vi mødes for at gennemgå arealet, der sidste år blev ryddet for rynket rose, og som nu er nødvendigt at gå efter for evt. nye rosenskud.

Vi håber, at I er friske på opgaven, ligesom sidste år. Medbring gerne div. redskaber til at få evt. rødder op, plus en kande kaffe og evt. kage/brød.

m.v.h.

Bestyrelsen for grf. Ebbeløkke Strand.

NB! På given foranledning opfordres der endvidere til, jf. “Den lille grønne”, at man på vejene sørger for at beskære buske og træer, således at renovationsbilen og andre større køretøjer kan passere uden få ødelagt sidespejle, m.v. Kommunen kan evt. udstede påbud, hvis ikke beskæringen finder sted.

Fredag den 3. august 2018

Sommerfest 2018

..py-ha, detvar en af de rigtigt varme dage d. 21.07.20180721 165828

Ca. 50personer havde meldt sig til arrangementet, som startede kl. 15.00 med masseraf hjemmebag og kaffe.

I deopstillede pavilloner søgte folk i skygge, inden vi alle blev gennet ud tilfælles lege på trekanten. Efter aldersmæssig opdeling i hold – gik det løs iheden : Blindgang på afstukket bane, boldjonglering gennem tagrender ogflexslange – og vupti – ned i kurv, og endelig hurtig-slugning af lakridsbånd imetermål. Alt sammen gennemført på tid, nøje overvåget af skrap dommer medstopur.

Senere varplanen, at vi skulle starte grillerne op, men grundet det generelle forbud modafbrænding, blev menuen hurtigt ændret til herlige salater og medbragtefrikadeller eller andet kød/fisk i rigelige mængder.

Vi kan ikkeandet end at være glade for festudvalget´s friske kvinder og deres dejligeinitiativ og planlægning, som alle deltagere værdsatte meget højt.

Tak for enherlig dag, men py-ha, hvor var det ‘hot’ !!

Fredag den 3. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde 8. juli 2018

Fredag den 15. juni 2018

Invitation til sommerfest 2018

Fredag den 25. maj 2018

Nyt fra vejformanden – Angående vedligeholdelse af veje

Tirsdag den 17. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde 24. marts 2018

Mandag den 11. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2017

Julebrev 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017

En fin arbejdsdag d.15.10.2017″

Som en bondehær mødte ca. 15 mennesker op på stranden søndag d. 15.10, iført fornuftigt arbejdstøj, arbejdshandsker, river, grebe, trillebøre og trailere. Inden denne dag havde firmaet RL – Skovteknik ryddet roserne th. for Tjørneholmvej. Opgaven var nu at få ryddet resterne af rosernes rødder, m.v. Alle mand var i sving og knoklede deruda´, afbrudt af gode pauser med kaffe og rigeligt hjemmebag, m.v., plus hyggelige snakke om vores dejlige område.

Stor tak til de fremmødte for deres indsats, en dag som vi med garanti vil gentage næste år !

Fredag den 15. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde 2. september 2017

Lørdag den 12. august 2017

Sommerfest 2018

Mandag den 31. juli 2017

Nye bænke på stranden

Lørdag den 1. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2017

Torsdag den 8. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2016

Julebrev 2016

Fredag den 4. november 2016

Indbydelse til bredbåndsmesse

Fredag den 14. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september  2016

Til ophængning skab ved trekanten

Torsdag den 18. august 2016

..sidste udkald for :

Vandhunde og andre badedyr

Sommeren går på hæld, så sidste chance for at bade fra vores badebro er lørdag d. 10.09, hvor broen bliver sat på land igen.

vh.

Formanden for badebroen

Onsdag den 3. august 2016

Sommerfest lørdag den 16. juli 2016

Tirsdag den 26. juli 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 16. juli 2016

Fredag den 17. juni 2016

Invitation til sommer- og grillfest den 16. jule 2016

Tirsdag den 3. maj 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til drænmøde 2016

Tirsdag den 26. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2016

Tirsdag den 19. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2016

Mandag den 7. december 2015

Julebrev 2015

Mandag den 26. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2015

Torsdag den 3. septembe 2015

“Sidste chance for vandhunde og andre badedyr..”

Sidste chance for vandhunde og andre badedyr til at benytte badebroen i år vil være lørdag d. 12.09, hvor broholdet går i aktion med at nedtage badebroen for vinteren.

Mandag den 3. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juli 2015

Tirsdag den 9. juni 2015

Badebroen skal sættes op lørdag d. 13 måske d. 14. alt efter hvordan vejret arter sig.

Med venlig hilsen

Poul Sivebæk

Mandag den 28. april 2015

Landliggerne skal involveres meget mere i udviklingen

Gennem det næste halve år skal projektleder Marie Juul Madsen undersøge, hvordan Odsherreds landliggere bedst bliver inddraget og engageret i udviklingen af kommunen.

Link til Facebook-gruppen er her:

https://www.facebook.com/groups/LandliggeriOdsherred/?fr

Hvis du finder det interessant at deltage, så meld dig ind i gruppen og vær med til at udvikle, debattere eller følg med fra sidelinjen. Desuden må du meget gerne sende denne mail videre til medlemmerne i grundejerforeningen, så de også har mulighed for at være med.  Hvis du ikke har læst om udviklingsprojektet, kan du læse om det her:

http://www.odsherred.dk/nyheder/borger/landliggerne-skal-involveres-meget-mere-i-udviklingen

Torsdag den 16. april 2015

Referat af bestyrlesesmøde 17. marts 2015

Kommunen har overfor bestyrelsen bekræftet, at skraldestativet på stranden vil blive genopsat snarest.

Fredag den 13. marts 2015

Referat af bestyrlsesmøde den 27. januar 2015

Søndag den 8. marts 2015

HUSK af at afsætte lørdag den 16. maj 2015 kl 10.00 til den årlige generalforsamling i Gundejerforeningen og efterfølgende møde for medlemmerne af drænfonden.

Dagsorden og regnskab vil blive udsendt efterfølgende og lagt her på foreningens hjemmeside.

Tirsdag den 20. januar 2015

HUSK pr. 01.12.2014 er det obligatorisk at søge digitalt viaByg og Miljø

l forbindelse med at Odsherred Kommune har valgt atansøgninger om byggetilladelser skal fremsendes digitalt, ergrundejerforeningen blevet bedt om at viderebringe information herom til medlemmerne.

Mandag den 1. december 2014

På vej mod 2015 – en julehilsen

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2014

Tirsdag den 14. oktober 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2014

Mandag den 13. oktober 2014

Skraldestativetpå stranden er for vinteren fjernet af Kommunen og vil først blive opstillet igen til påske. Det henstilles derfor til alle om at bidrage til at holde strandarealerne og det øvrige område fri for skrald og affald.

Lørdag den 30. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2014

Onsdag den 20. august 2014

Efter en forrygende sommer skal vi til orientering for alle badedyr gøre opmærksom på, at badebroen tages ned lørdag d. 30.08 kl. 10.00